Gebruiksvoorwaarden Platform

Voorwaarden voor het gebruik van het Platform

Door ondernemers

1. Definities

 • Account: De account waarover men moet beschikken om gebruik te kunnen maken van het Platform.
 • Artikel: Een artikel dat handelt over een relevant onderwerp in minstens één van de Expertisedomeinen van de Freelancer.
 • Beoordeling: De beoordeling die de Freelancer aan de Ondernemer, en de Ondernemer aan de Freelancer, kan geven.
 • Content: Alle inhoud die op het Platform is opgenomen, m.i.v. Artikels, foto’s, video’s, teksten, boodschappen, etc.
 • Diensten: De diensten die door de Freelancer worden aangeboden binnen de Expertisedomeinen.
 • Expertisedomeinen: De volgende domeinen van de digitale samenleving: e-mailmarketing, e-commerce, social media, website, efficiëntie en infrastructuur, online veiligheid, branding, online adverteren en meten & conversie.
 • Freelancer: De freelancer die, in zijn hoedanigheid van zelfstandige met een geldig Belgisch ondernemingsnummer of werknemer of aangestelde van een vennootschap met geldig Belgisch ondernemingsnummer, Diensten aanbiedt.
 • Gebruiksvoorwaarden: Deze voorwaarden voor het gebruik van het Platform door de Ondernemers.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: Octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, handelsnamen en domeinnamen, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankrechten, rechten op vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of ze geregistreerd/gedeponeerd werden of niet, en met inbegrip van alle aanvragen (of rechten om een aanvraag in te dienen) voor, en vernieuwingen of uitbreidingen van dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bestaande of toekomstige bescherming.
 • Ondernemer: Een gevestigd(e) of startend(e) zelfstandige (m.i.v. vrije beroepen) of klein bedrijf.
 • Platform: Het platform van de Digitale Versnelling beschikbaar op www.digitaleversnelling.be.
 • Telenet: Telenet bv - maatschappelijke zetel: Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen - BTW BE0473.416.418 - RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

2. Toepassingsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door de Ondernemer. 

Alleen de Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de Ondernemer. 
 
Door van het Platform gebruik te maken stemt de Ondernemer ondubbelzinnig in met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe ze na te leven. 
 
Telenet kan de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing van zodra ze op het Platform zijn gepubliceerd, voor elk gebruik van het Platform dat plaatsvindt na de publicatie.

3.  Het Platform

Het Platform biedt de Ondernemer o.a. de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier op zoek te gaan naar Freelancers, Freelancers te contacteren en met hen te communiceren, alsook eventueel een opdracht tot het verlenen van Diensten te plaatsen. Telenet hoopt dat zoveel mogelijk Freelancers binnen zoveel mogelijk Expertisedomeinen van het Platform gebruik maken, enerzijds, en dat zoveel mogelijk Ondernemers via het Platform de Freelancer kunnen vinden waarnaar zij op zoek zijn, anderzijds.  Telenet kan echter niet garanderen dat er steeds een welbepaalde hoeveelheid Freelancers (binnen een welbepaald Expertisedomein) van het Platform gebruik zouden maken, noch dat de Ondernemer tussen het beschikbare overzicht van Freelancers een Freelancer zou vinden die de door de Ondernemer gevraagde Diensten kan en wil uitvoeren. De Ondernemer kan Telenet hier niet voor aanspreken.

Telenet komt niet tussen in de eventuele contacten en communicatie tussen Freelancers en Ondernemers. Het Platform biedt verder niet de mogelijkheid om betaling voor Diensten te verrichten. De Ondernemer aanvaardt dat Telenet dus op geen enkele manier gebonden kan zijn door de eventueel tussen Ondernemers en Freelancers aangegane verbintenissen. De Ondernemer kan Telenet hier niet voor kan aanspreken.

Hoewel Telenet een beperkte voorafgaande screening doet van de Freelancers alvorens hen op het Platform toe te laten, oefent Telenet vervolgens geen controle meer uit op de Freelancers, noch op de Beoordelingen die op hen betrekking hebben. Telenet biedt dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de Freelancers, bijvoorbeeld wat betreft hun identiteit of juridisch statuut, hun solvabiliteit, de naleving van hun wettelijke (sociale, fiscale, …) verplichtingen, de wettelijkheid van hun eventuele aanbod tot levering van Diensten, de kwaliteit van de Diensten, etc. De Ondernemer kan Telenet hier niet voor aanspreken.

De Content op het Platform bestaat grotendeels uit Content die door Freelancers op het Platform wordt geplaatst. Telenet oefent geen of slechts minimale controle op de door Freelancers geplaatste Content uit. Telenet biedt dan ook geen enkele garantie met betrekking tot door Freelancers geplaatste Content, bijvoorbeeld wat betreft de juistheid, kwaliteit of hoeveelheid. De Ondernemer kan Telenet hier niet voor aanspreken. 

De Ondernemer aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteiten en de Content bevat zoals die beschikbaar zijn op het moment dat hij het Platform gebruikt (“as is”).  Telenet behoudt zich het recht voor de functionaliteiten van het Platform en de Content op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of de toegang ertoe tijdelijk of definitief te beëindigen. De Ondernemer kan Telenet hier niet voor aanspreken.

4. Beschikbaarheid

Alle verbintenissen van Telenet zijn inspanningsverbintenissen. 

Telenet verbindt zich ertoe haar vakkundigheid en zorg aan te wenden opdat:

1.     (i)    het Platform steeds beschikbaar zou zijn en op veilige en betrouwbare wijze zou werken. Telenet kan echter niet garanderen dat het Platform ten alle tijde ongestoord toegankelijk is. Telenet spant zich naar best vermogen in om eventuele onderbrekingen, storingen of herstellingen op korte termijn op te lossen. Het onderhoud de ontwikkeling van het Platform kan Telenet er verder ook toe verplichten de toegang tot of de werking van het Platform gedurende een periode te beperken of te schorsen. De Ondernemer kan Telenet hier niet voor aanspreken;

2.     (ii)    het Platform vrij zou zijn van virussen, malware, phishing, hacking of andere vormen van cybercriminaliteit. Gezien het feit dat cybercriminaliteit voortdurend evolueert en gezien de spitsvondigheid van de daartoe gehanteerde technologieën, kan Telenet echter niet garanderen dat alle pogingen tot of vormen van cybercriminaliteit tegengehouden kunnen worden. De Ondernemer kan Telenet hier niet voor aanspreken. Telenet raadt de Ondernemer aan om zelf ook de noodzakelijke beveiligingsprogramma’s (bijv. firewalls, anti-virus software, …) te voorzien voor alle toestellen waarmee hij/zij het Platform gebruikt.

Bij onbeschikbaarheid of problemen bij het gebruik van het Platform, kan de Ondernemer een email sturen naar digitaleversnelling@telenetgroup.be.

5. Toegang

Om het Platform te kunnen gebruiken, dient de Ondernemer een Account aan te maken door de door Telenet gevraagde identificatie- en contactgegevens op te nemen. 

Telenet bepaalt steeds vrij de toegang tot het Platform en behoudt zich ten alle tijde het recht voor de activatie van een nieuwe Account te weigeren.

De Ondernemer is als enige verantwoordelijk voor ieder gebruik en elke activiteit die wordt uitgevoerd onder zijn/haar Account. Indien Telenet reden heeft om aan te nemen dat de vertrouwelijkheid en/of veiligheid van een Account in gevaar is of een Account wordt misbruikt, kan Telenet alle redelijke maatregelen die zij nuttig acht om de Account, in meer algemeen het Platform, te beschermen. 

6. Verbintenissen van de Ondernemer

De Ondernemer verklaart en verbindt zich ertoe: 

 • geen Account aan te maken en het Platform niet te gebruiken indien hij/zij niet wettelijk bekwaam is of niet de vereiste machtiging of toestemming heeft om het Platform te gebruiken of eventuele verbintenissen t.a.v. Freelancers aan te gaan; 
 • correcte en volledige informatie te verstrekken bij het aanmaken van zijn/haar Account en zijn/haar Account steeds up-to-date te houden; 
 • de gebruikersnaam en het paswoord van zijn/haar Account vertrouwelijk te bewaren, niet te delen met of door te geven aan derden, en enkel op veilige en passende wijze te gebruiken;
 • eerlijk en transparant met de Freelancers te communiceren over de gevraagde Diensten en de (prijs)voorwaarden op basis waarvan een eventuele opdracht tot het verlenen van de Diensten zou kunnen worden geplaatst; 
 • alle eventuele verbintenissen aangegaan t.a.v. Freelancers correct na te komen (m.i.v. het correct en tijdig betalen van de Diensten);
 • zich geen toegang (trachten) te verschaffen tot de Account van andere Ondernemers of Experten;
 • enkel eerlijke en correcte Beoordelingen te plaatsen, zonder zich daarbij te laten beïnvloeden of manipuleren; 
 • zelf niet (trachten om) de Beoordelingen van anderen te beïnvloeden of te manipuleren;
 • in het algemeen, het Platform niet te gebruiken in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, voor onwettige doeleinden of om schade toe te brengen aan anderen, waaronder Telenet, andere Freelancers of Ondernemers.

7. Schorsing en beëindiging

Telenet behoudt zich het recht voor, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de Account van een Freelancer of Ondernemer te schorsen en/of te verwijderen, bijvoorbeeld (maar niet alleen) indien Telenet van mening is dat er wordt gehandeld in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, indien de Account gedurende minstens 1 jaar inactief was, of indien het gebruik van het Platform om andere redenen niet langer geoorloofd of wenselijk is. De Ondernemer kan Telenet niet aanspraken voor de eventuele schade en/of verlies die hieruit zou voortvloeien.

De Ondernemer die het Platform niet langer wenst te gebruiken, kan op ieder ogenblik zijn/haar Account verwijderen. De Ondernemer begrijpt en aanvaardt dat hij/zij daardoor geen toegang meer heeft tot de gegevens die voordien beschikbaar waren in de Account (bijv. communicaties met Freelancers).

8. Intellectuele Eigendomsrechten

Het Platform behoort toe aan Telenet of haar leveranciers. Door het gebruik van het Platform worden geen Intellectuele Eigendomsrechten overgedragen. De Ondernemer verkrijgt enkel het recht het Platform in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Dit gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Ondernemer niet het recht om het Platform, de onderliggende databank of de Content te verkopen, te kopiëren, te (her)publiceren, te (her)verdelen, over te dragen of in licentie te geven.

De Ondernemer mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Telenet (hyper)linken naar het Platform of naar de website www.digitaleversnelling.be.  

Bepaalde namen, merken, en logo's op het Platform zijn gedeponeerde merken of handelsnamen. Tenzij hij/zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Telenet (of de derde eigenaar of licentiehouder), mag de Ondernemer deze namen, merken en logo’s (m.u.v. de namen, merken en logo’s van de Ondernemer zelf) niet gebruiken.

9. Hyperlinks

Het Platform kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Telenet is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van deze inhoud of websites en de naleving van de daarop toepasselijke wetgeving. De Ondernemer kan Telenet hier niet voor aanspreken.

10. Aansprakelijkheid

Het Platform wordt de Ondernemer kosteloos ter beschikking gesteld en de Ondernemer aanvaardt dat hij/zij het Platform uitsluitend op eigen risico gebruikt. De Ondernemer kan Telenet (noch de met Telenet verbonden ondernemingen, haar leidinggevenden, werknemers, partners en vertegenwoordigers) niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de toegang tot en het gebruik van het Platform (m.i.v. het raadplegen of gebruiken van Content, het contacteren van en communiceren met Freelancers, het aangaan van verbintenissen t.a.v. Freelancers, enz.).  
 
De Ondernemer is aansprakelijk voor alle schade en verliezen toegebracht aan Telenet en aan derden wanneer deze schade en/of verliezen voortvloeien uit zijn/haar gebruik van het Platform en/of de niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden, indien en voor zover deze schade en/of verlies niet veroorzaakt is door een fout van Telenet. De Ondernemer verbindt er zich toe Telenet, haar verbonden ondernemingen, leidinggevenden, werknemers, partners en vertegenwoordigers te vrijwaren voor alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden naar aanleiding van zijn/haar gebruik van het Platform en/of de niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

Telenet heeft steeds het recht alle of een deel van haar rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Ondernemer hiervoor toestemming moet geven of schadevergoeding kan eisen. De Ondernemer die niet akkoord gaat met de overdracht, heeft het recht zijn/haar Account te verwijderen.

Het gebruik van het Platform door de Ondernemer is persoonlijk; de Ondernemer kan zijn/haar rechten en plichten op basis van deze Gebruiksvoorwaarden (m.i.v. zijn/haar Account) niet aan een derde overdragen. 

12. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd.

13. Overige bepalingen

De titels en hoofdingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden worden enkel opgenomen voor de eenvoud van verwijzing en hebben geen wettelijke of contractuele betekenis.

Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig of ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Telenet zal het betrokken beding in dat geval vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het nietige of ongeldige beding.

Telenet behoudt een zekere vrijheid met betrekking tot het afdwingen van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de keuze wordt gemaakt om bepaalde rechten nog niet af te dwingen zal dit geen afstand van het recht inhouden en kunnen deze rechten steeds later worden afgedwongen.

Door Freelancers

1. Definities

 • Account: De account waarover men moet beschikken om gebruik te kunnen maken van het Platform.
 • Artikel: Een artikel dat handelt over een relevant onderwerp in minstens één van de Expertisedomeinen.
 • Beoordeling: De beoordeling die de Freelancer aan de Ondernemer, en de Ondernemer aan de Freelancer, kan geven.
 • Content: Alle inhoud die op het Platform is opgenomen, m.i.v. Artikels, foto’s, video’s, teksten, boodschappen, etc.
 • Diensten: De diensten die door de Freelancers worden aangeboden binnen de Expertisedomeinen.
 • Expertisedomeinen: De volgende domeinen van de digitale samenleving: e-mailmarketing, e-commerce, social media, website, efficiëntie en infrastructuur, online veiligheid, branding, online adverteren en meten & conversie.
 • Freelancer: De expert die, in zijn hoedanigheid van zelfstandige met een geldig Belgisch ondernemingsnummer of werknemer of aangestelde van een vennootschap met geldig Belgisch ondernemingsnummer, Diensten aanbiedt.
 • Gebruiksvoorwaarden: Deze voorwaarden voor het gebruik van het Platform door Freelancers.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: Octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, handelsnamen en domeinnamen, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankrechten, rechten op vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of ze geregistreerd/gedeponeerd werden of niet, en met inbegrip van alle aanvragen (of rechten om een aanvraag in te dienen) voor, en vernieuwingen of uitbreidingen van dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bestaande of toekomstige bescherming.
 • Ondernemer: Een gevestigd(e) of startend(e) zelfstandige (m.i.v. vrije beroepen) of klein bedrijf.
 • Platform: Het platform van de Digitale Versnelling beschikbaar op www.digitaleversnelling.be.
 • Telenet: Telenet bv - maatschappelijke zetel: Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen - BTW BE0473.416.418 - RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

2. Toepassingsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door de Freelancer.

Alleen de Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de Freelancer of die van de vennootschap waarbij de Freelancer tewerkgesteld is of waardoor hij/zij is aangesteld.

Door van het Platform gebruik te maken stemt de Freelancer ondubbelzinnig in met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe ze na te leven.

Telenet kan de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing van zodra ze op het Platform zijn gepubliceerd, voor elk gebruik van het Platform dat plaatsvindt na de publicatie.

3. Het Platform

Het Platform biedt de Freelancer o.a. de mogelijkheid om zijn/haar Diensten voor te stellen en te promoten aan Ondernemers, met Ondernemers die hem/haar via het Platform contacteren te communiceren en eventuele opdrachten tot het verlenen van Diensten te aanvaarden. 

Telenet hoopt dat zoveel mogelijk Ondernemers van het Platform gebruik maken, enerzijds, en dat het Platform Freelancers kan helpen om hun visibiliteit en bereik te vergroten, anderzijds. Telenet kan echter niet garanderen dat er steeds een welbepaalde hoeveelheid Ondernemers van het Platform gebruik zouden maken, noch dat het gebruik van het Platform ook tot de bestelling van Diensten bij de Freelancer zou leiden. De Freelancer kan Telenet hier niet voor aanspreken.

Telenet komt niet tussen in de eventuele contacten en communicatie tussen Freelancers en Ondernemers. Het Platform biedt verder niet de mogelijkheid om betaling voor Diensten te verrichten. De Freelancer aanvaardt dat Telenet dus op geen enkele manier gebonden kan zijn door de eventueel tussen Freelancers en Ondernemers aangegane verbintenissen. De Freelancer kan Telenet hier niet voor aanspreken.

Hoewel het Platform toelaat Ondernemers een Beoordeling te geven, oefent Telenet zelf geen controle uit op de Ondernemers die het Platform gebruiken, noch op de Beoordelingen die op hen betrekking hebben. Telenet biedt dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de Ondernemers, bijvoorbeeld wat betreft hun identiteit of juridisch statuut, hun solvabiliteit, de naleving van hun wettelijke (sociale, fiscale, …) verplichtingen, de wettelijkheid van hun eventuele aanvraag tot levering van Diensten, etc. De Freelancer kan Telenet hier niet voor aanspreken.

De Freelancer aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteiten en de Content bevat zoals die beschikbaar zijn op het moment dat hij het Platform gebruikt (“as is”). Telenet behoudt zich het recht voor de functionaliteiten van het Platform en de Content op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of de toegang ertoe tijdelijk of definitief te beëindigen. De Freelancer kan Telenet hier niet voor aanspreken.

4. Beschikbaarheid

Alle verbintenissen van Telenet zijn inspanningsverbintenissen.

Telenet verbindt zich ertoe haar vakkundigheid en zorg aan te wenden opdat:

 1. het Platform steeds beschikbaar zou zijn en op veilige en betrouwbare wijze zou werken. Telenet kan echter niet garanderen dat het Platform ten alle tijde ongestoord toegankelijk is. Telenet spant zich naar best vermogen in om eventuele onderbrekingen, storingen of herstellingen op korte termijn op te lossen. Het onderhoud de ontwikkeling van het Platform kan Telenet er verder ook toe verplichten de toegang tot of de werking van het Platform gedurende een periode te beperken of te schorsen. De Freelancer kan Telenet hier niet voor aanspreken;
 2. het Platform vrij zou zijn van virussen, malware, phishing, hacking of andere vormen van cybercriminaliteit. Gezien het feit dat cybercriminaliteit voortdurend evolueert en gezien de spitsvondigheid van de daartoe gehanteerde technologieën, kan Telenet echter niet garanderen dat alle pogingen tot of vormen van cybercriminaliteit tegengehouden kunnen worden. De Freelancer kan Telenet hier niet voor aanspreken. Telenet raadt de Freelancer aan om zelf ook de noodzakelijke beveiligingsprogramma’s (bijv. firewalls, anti-virus software, …) te voorzien voor alle toestellen waarmee hij het Platform gebruikt.

Bij onbeschikbaarheid of problemen bij het gebruik van het Platform, kan de Freelancer een email sturen naar digitaleversnelling@telenetgroup.be.

5. Toegang

Om een Account te kunnen aanmaken om het Platform te kunnen gebruiken, dient de Freelancer een aanvraag aan Telenet te richten via digitaleversnelling@telenetgroup.be.  door de door Telenet gevraagde identificatie- en contactgegevens op te nemen.

Telenet bepaalt steeds vrij de toegang tot het Platform en behoudt zich ten alle tijde het recht voor de activatie van een nieuwe Account te weigeren.

De Freelancer is als enige verantwoordelijk voor ieder gebruik en elke activiteit die wordt uitgevoerd onder zijn/haar Account. Indien Telenet reden heeft om aan te nemen dat de vertrouwelijkheid en/of veiligheid van een Account in gevaar is of een Account wordt misbruikt, kan Telenet alle redelijke maatregelen die zij nuttig acht om de Account, in meer algemeen het Platform, te beschermen.

6. Verbintenissen van de Freelancer

De Freelancer verklaart en verbindt zich ertoe:

 • geen Account aan te maken en het Platform niet te gebruiken indien hij/zij niet wettelijk bekwaam is of niet de vereiste machtiging of toestemming heeft om het Platform te gebruiken of eventuele verbintenissen t.a.v. Ondernemers aan te gaan;
 • dat hij/zij zelf, dan wel de vennootschap waarvoor de Freelancer optreedt, de Diensten op zelfstandige basis uitvoert en alle daarmee verbonden wettelijke (fiscale, sociale, …) verplichtingen naleeft;
 • correcte en volledige informatie te verstrekken bij het aanmaken van zijn/haar Account en zijn/haar Account (m.i.v. zijn/haar profiel) steeds up-to-date te houden;
 • de gebruikersnaam en het paswoord van zijn/haar Account vertrouwelijk te bewaren, niet te delen met of door te geven aan derden, en enkel op veilige en passende wijze te gebruiken;
 • zich geen toegang (trachten) te verschaffen tot de Account van andere Freelancers of Ondernemers;
 • geen Content te plaatsen die geen betrekking heeft op één van de Expertisedomeinen, of die onjuist, onvolledig, misleidend, ongepast of onwettig is;
 • geen rechten van derden, m.i.v. Intellectuele Eigendomsrechten, te schenden;
 • geen ongewenste, misleidende of anderszins oneerlijke reclame te verspreiden;
 • eerlijk en transparant met de Ondernemers te communiceren over zijn/haar Diensten en hun de (prijs)voorwaarden;
 • alle eventuele verbintenissen aangegaan t.a.v. Ondernemers correct na te komen (m.i.v. het correct en professioneel uitvoeren van de Diensten);
 • enkel eerlijke en correcte Beoordelingen te plaatsen, zonder zich daarbij te laten beïnvloeden of manipuleren;
 • zelf niet (trachten om) de Beoordelingen van anderen te beïnvloeden of te manipuleren;
 • in het algemeen, het Platform niet te gebruiken in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, voor onwettige doeleinden of om schade toe te brengen aan anderen, waaronder Telenet, andere Freelancers of Ondernemers.

7. Schorsing en beëindiging

Telenet behoudt zich het recht voor, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de Account van een Freelancer of Ondernemer te schorsen en/of te verwijderen, bijvoorbeeld (maar niet alleen) indien Telenet van mening is dat er wordt gehandeld in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, indien de Account gedurende minstens 1 jaar inactief was, of indien het gebruik van het Platform om andere redenen niet langer geoorloofd of wenselijk is. De Freelancer kan Telenet niet aanspreken voor de eventuele schade en/of verlies die hieruit zou voortvloeien.

De Freelancer die het Platform niet langer wenst te gebruiken, kan op ieder ogenblik zijn/haar Account verwijderen. De Freelancer begrijpt en aanvaardt dat hij/zij daardoor geen toegang meer heeft tot de gegevens die voordien beschikbaar waren in de Account (bijv. communicaties met Ondernemers).

8. Intellectuele Eigendomsrechten

Het Platform behoort toe aan Telenet of haar leveranciers. Door het gebruik van het Platform worden geen Intellectuele Eigendomsrechten overgedragen. De Freelancer verkrijgt enkel het recht het Platform in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Dit gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Freelancer niet het recht om het Platform, de onderliggende databank of de Content te verkopen, te kopiëren, te (her)publiceren, te (her)verdelen, over te dragen of in licentie te geven.

De Freelancer mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Telenet (hyper)linken naar het Platform of naar de website www.digitaleversnelling.be

Bepaalde namen, merken, en logo's op het Platform zijn gedeponeerde merken of handelsnamen. Tenzij hij/zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Telenet (of de derde eigenaar of licentiehouder), mag de Freelancer deze namen, merken en logo’s (m.u.v. de namen, merken en logo’s van de Freelancer zelf) niet gebruiken.

Het gebruiksrecht van de Freelancer omvat eveneens het recht om Content (bijv. Artikels, beelden, foto’s) op het Platform te plaatsen. De Freelancer is verantwoordelijk voor alle Content die hij op het Platform plaatst. Hij verklaart en verbindt zich ertoe dat de Content geen rechten van derden (m.i.v. Intellectuele Eigendomsrechten) schendt, en dat Telenet over het recht beschikt om de Content in overeenstemming met volgende paragraaf te gebruiken. De Freelancer vrijwaart Telenet tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot enige door de Freelancer op het Platform geplaatste Content.

De Freelancer verleent Telenet de toestemming om de door hem geplaatste Content in eender welke vorm en op eender welke wijze, zonder dat Telenet daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, te gebruiken, publiceren, reproduceren en verspreiden voor zover dit kadert binnen de totstandkoming, communicatie en marketing met betrekking tot het Platform en de producten en diensten van Telenet in het algemeen. De Freelancer stemt er bovendien mee in dat Telenet de Content kan (laten) aanpassen, wijzigen, vertalen en bewerken. Deze toestemming is definitief, onherroepelijk en zonder enige beperking in tijd. De Freelancer stemt er mee in dat Telenet niet verplicht is zijn/haar naam te vermelden bij de exploitatie van de Content.

9. Hyperlinks

Het Platform kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Telenet is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van deze inhoud of websites en de naleving van de daarop toepasselijke wetgeving. De Freelancer kan Telenet hier niet voor aanspreken.

10. Aansprakelijkheid

Op voorwaarde dat de Freelancer kan bewijzen dat Telenet een zware contractuele of opzettelijke fout heeft begaan, zal de aansprakelijkheid van Telenet beperkt zijn tot de herstelling van de geleden schade die voorzienbaar en zeker is, met uitsluiting van volgende indirecte, immateriële en/of gevolgschade: inkomsten- of winstderving, zakelijk verlies, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van gegevens, administratie- of personeelskosten, verhoging van de algemene kosten. In elk geval zal de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Telenet beperkt zijn tot 1.000 EUR per schadegeval en per kalenderjaar.

Telenet kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht, of indien de schade veroorzaakt werd door handelingen of nalatigheden van derden (met uitzondering van haar onderaannemers).

De Freelancer is aansprakelijk voor alle schade en verliezen toegebracht aan Telenet en aan derden wanneer deze schade en/of verliezen voortvloeien uit zijn/haar gebruik van het Platform en/of de niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden, indien en voor zover deze schade en/of verlies niet veroorzaakt is door een fout van Telenet. De Freelancer verbindt er zich toe Telenet, haar verbonden ondernemingen, leidinggevenden, werknemers, partners en vertegenwoordigers te vrijwaren voor alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden naar aanleiding van zijn/haar gebruik van het Platform en/of de niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

Telenet heeft steeds het recht alle of een deel van haar rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Freelancer hiervoor toestemming moet geven of schadevergoeding kan eisen. De Freelancer die niet akkoord gaat met de overdracht, heeft het recht zijn/haar Account te verwijderen.

Het gebruik van het Platform door de Freelancer is persoonlijk; de Freelancer kan zijn/haar rechten en plichten op basis van deze Gebruiksvoorwaarden (m.i.v. zijn/haar Account) niet aan een derde overdragen.

12. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

 Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd.

13. Overige bepalingen

De titels en hoofdingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden worden enkel opgenomen voor de eenvoud van verwijzing en hebben geen wettelijke of contractuele betekenis.

Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig of ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Telenet zal het betrokken beding in dat geval vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het nietige of ongeldige beding.

Telenet behoudt een zekere vrijheid met betrekking tot het afdwingen van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de keuze wordt gemaakt om bepaalde rechten nog niet af te dwingen zal dit geen afstand van het recht inhouden en kunnen deze rechten steeds later worden afgedwongen.